สารพิษตกค้าง อันตรายถึงชีวิต

เมื่อเร็วๆนี้มีรายงานการตรวจพบสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ที่วางอยู่ในตลาดสด และในห้างค้าปลีกหรือโมเดิร์นเทรด ในจำนวนมากเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังพบสารกำจัดศัตรูพืชที่ถูกห้ามใช้แล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนรมถึง 11 ชนิด ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งทั้งสิ้น

โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

โรคเลือดจางธาลัสซีเมียเป็นโรคที่มีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติ โรคนี้เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พ่อและแม่จะเป็นผู้ถ่ายทอดยีนผิดปกตินี้ไปยังลูก พบผู้

HOW TO EAT FRUITS

คุณจะได้รับประโยชน์มากกว่าถ้าคุณรู้ว่าควรจะกินอย่างไร การกินผลไม้อย่างถูกวิธี ผลไม้นั้นควรกินในขณะท้องว่าง ไม่ใช่เป็นของหวานหลังอาหารอย่างที่เราทำกันประจำ ถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่าง มันจะช่วยคุณในการล้างพิษจากร่างกาย ให้พลังงานสำหรับ

 • ที่อยู่ปัจจุบัน

 • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
 • ชาย

  หญิง

 • โสด

  สมรส

  หย่า

  แยกกันอยู่

 • ชื่อ / สกุล บุตร
 • เพศ
 • อายุ
  • ชาย

   หญิง

  • ชาย

   หญิง

  • ชาย

   หญิง

 • ชื่อ / สกุล พี่น้อง
 • อาชีพ
 • อายุ
 • บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน (กรุณาใส่อย่างน้อย 2 คน)
 • ความสัมพันธ์
 • โทรศัพท์
 • มี

  รถยนต์

  จักรยานยนต์

  ไม่มี

 • การศึกษา (จากปีถึงปี)
 • สถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษา
  • มัธยมศึกษา
  • ปริญญาตรี
  • สูงกว่าปริญญาตรี
 • ประวัติการทำงาน (อย่างละเอียด)
  • ชื่อบริษัท
  • เงินเดือนที่ได้รับ
  • ตำแหน่ง
  • ทำงานตั้งแต่ / ถึง
   (เดือนปี)
  • เหตุผลที่ลาออก
  • บริษัท
  • โทร
  • บริษัท
  • โทร
  • บริษัท
  • โทร
  • บริษัท
  • โทร
 • บุคคลอ้างอิง (กรุณาใส่อย่างน้อย 2 คน)
 • ชื่อ / สกุล และอาชีพ
 • บริษัท / ที่อยู่
 • โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • สถานะภาพของสุขภาพ
 • โรคเบาหวาน

  ความดันโลหิตสูง

 • no file selected
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความขั้นต้นเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่บริษัทฯ รับข้าพเจ้าปฏิบัติงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความใน
  ใบสมัครนี้รวมถึงเอกสารต่างๆที่นำมาแสดง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริงหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  บริษัทฯ มีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามระเบียบ /
  ข้อบังคับสำหรับพนักงาน เมื่อบริษัทฯ ตกลงว่าจ้างข้าพเจ้า โดยถือว่าใบสมัครนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย