Skip to main content

รายการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งปอด

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Marker) เป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากเซลล์มะเร็งเองหรือผลิตจากเซลล์ร่างกายที่ตอบสนองต่อเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นจากร่างกาย

NSE เป็นหนึ่งในสารบ่งชี้มะเร็งซึ่งเกิดจากเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ปกติ ที่ตอบสนองต่อโรคมะเร็ง คนส่วนใหญ่มีสารเหล่านี้อยู่ในเลือดที่ระดับต่ำ แต่ถ้าหากเซลล์มการแบ่งตัวผิดปกติจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งปอด ช่วยประเมินและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งปอด (Small Cell Lung Cancer) และ Neuroblastoma
  • ใช้ประเมินในผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะโรคมะเร็งปอด เช่น ผู้ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรม ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ทำงานในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศ เช่น มีฝุ่น ควัน หรือสารเคมีรั่วไหล
  • การตรวจระดับสารบ่งชี้มะเร็งก่อนการรักษานั้นมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษา และยังใช้ในการติดตามการตอบสนองต่อการรักษา

รายละเอียดการตรวจ

หากต้องการทราบ “คำอธิบายเพิ่มเติม” ของรายละเอียดการตรวจแต่ละรายการ กรุณานำเม้าส์วางหรือคลิกไปที่ “กล่องข้อความสีน้ำเงิน” (ด้านล่างนี้)

สารบ่งชี้มะเร็งปอด

(Neuron-specific enolase (NSE))

NSE
Close Menu