Skip to main content

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถือเป็นกฎหมายที่ท่านควรทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันข้อมูลของท่านถูกนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับการยินยอม หรือ ถูกโจรกรรมจากบุคคลผู้ไม่หวังดีที่จะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. ขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคล

คำจำกัดความโดยทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ข้อมูลติดต่อของท่าน แต่อาจรวมถึงหมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) การศึกษา อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์สำรอง โทรสาร บัตรเครดิต ชื่อธนาคาร ในส่วนช่องทางการติดต่อท่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น LINE Facebook Instagram WhatsApp เครือข่าย Google, Facebook ช่องทางอื่นๆ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

พาธแล็บ (ประเทศไทย) จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการตามขั้นตอนเพื่อความสมบูรณ์ของการบริการและสามารถปรับพัฒนาการบริการของเราต่อท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด

พาธแล็บ (ประเทศไทย) จะไม่ดำเนินการอื่นใดที่ต่างไปจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่มีข้อกฏหมายบังคับใช้ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวม ประมวลผล และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อเก็บบันทึกภายในและอ้างอิงสำหรับการให้บริการหรือการตรวจสุขภาพในอนาคต และเราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ ยกเว้นแต่ว่าท่านจะเป็นผู้นำข้อมูลหรือผลตรวจดังกล่าวที่ได้รับไปเปิดเผยต่อหรือเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน
 • เพื่อดำเนินงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด
 • เพื่อส่งข้อเสนอสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และเนื้อหาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับท่าน โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โทรศัพท์ SMS หรือแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียทาง LINE Facebook Instagram WhatsApp และอื่นๆ และพันธมิตรทางการตลาดของเรา ได้แก่ เครือข่าย Google, Facebook, LINE และอื่นๆ ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบระหว่างการส่งสาร โดยที่เรายังคงควบคุมและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเข้มงวด

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์ พาธแล็บ (ประเทศไทย) โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกระบวนการให้บริการของพาธแล็บ (ประเทศไทย) ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวกระบวนการให้บริการจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การรับบริการของท่านให้พึงพอใจได้ไม่เต็มที่

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

พาธแล็บ (ประเทศไทย) ได้มอบการบริการที่ดีและรู้ใจสุขภาพของท่านอย่างดีที่สุดจากการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ที่สามารถติดตามผลการตรวจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการสนับสนุนให้ทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์สามารถตรวจประเมินสุขภาพได้อย่างตรงจุดพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล ผ่านความความยินยอมหรือการลงทะเบียนสำหรับการรับบริการ และยอมรับเงื่อนไขการรับบริการในการอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด โดยจำแนกแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดังนี้

 • ช่องทางออฟไลน์ (จุดบริการจากคลินิกหรือจากเจ้าหน้าที่พนักงานพาธแล็บ (ประเทศไทย))

     ○  แบบฟอร์มขอรับบริการ

     ○  เอกสารและข้อมูลสำหรับการบริการต่างๆ เช่น

          ♦  แบบฟอร์มการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ (ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบพิมพ์) หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

          ♦  แบบฟอร์มคำขอข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เจ้าหน้าที่พนักงานหรือตัวแทนที่รับรองจากเรามอบให้ท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) หรือช่องการติดต่อดังกล่าวที่เราได้รับจากท่าน เพื่อขอข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลจากท่านเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ตามขั้นตอนการให้บริการ

          ♦  แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ ที่ท่านแจ้งบนเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์เครือข่ายหรือแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เป็นช่องทางแบบเป็นทางการของพาธแล็บ (ประเทศไทย)

          ♦  เอกสารต่างๆ (รวมถึงแบบฟอร์มทางกฎหมายและการคืนเงินสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์) ที่ส่งมาให้เราเพื่อดำเนินการ

          ♦  นามบัตรส่วนตัวที่ท่านมอบให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานคลินิก และโรงพยาบาลหรือพันธมิตรทางการตลาดของเรา

          ♦  ในบางกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด โดยการอ้างอิงจากบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคลที่ทางเราจะสามารถตรวจสอบได้

     ○  ผลตรวจตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดต่างๆ 

 • ช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการพาธแล็บ (ประเทศไทย) ได้แก่

     ○  เว็บไซต์:

          ♦  https://pathlab.co.th/

          ♦  https://pathlab.link/

          ♦  https://th.pathlab.link/

          ♦  เพจ Facebook และแอปพลิเคชัน: https://web.facebook.com/Pathlabthailand/

          ♦  เพจ LINE OA และแอปพลิเคชัน: https://page.line.me/rsl9260y/

          ♦  เพจ Instagram และแอปพลิเคชัน: https://www.instagram.com/pathlab_thailand/

          ♦  เพจ Google และแอปพลิเคชัน: https://https://g.page/r/Ce37-5g5flb3EAE

6. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 พาธแล็บ (ประเทศไทย) จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ พาธแล็บ (ประเทศไทย) อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี โดยเราขอยืนยันว่าการขอข้อมูลของท่านสำหรับการบริการ เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด ดังนี้

 • ขอให้เราจัดเก็บรักษา จำแนกหมวดหมู่ เพื่อปรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกภายในของเราในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด เป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ปรับให้เป็นปัจจบุันหรือไม่สมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะขออนุญาตยืนยันข้อมูลใหม่กับท่าน
 • ขอให้เราจัดเก็บรักษา จำแนกหมวดหมู่ เพื่อปรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น ตามหลักนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและรับประกันความลับ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบันทึกภายในของเรา
 • ขอส่งข้อเสนอสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ และเนื้อหาความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับท่าน โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โทรศัพท์ SMS หรือแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียทาง LINE Facebook Instagram WhatsApp และอื่นๆ และพันธมิตรทางการตลาดของเรา ได้แก่ เครือข่าย Google, Facebook, LINE และอื่นๆ ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบระหว่างการส่งสาร โดยที่เรายังคงควบคุมและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเข้มงวด

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

พาธแล็บ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับและป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้การบริการเป็นไปได้โดยสมบูรณ์และต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หรือหากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว


บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และบริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตามที่อยู่ของเราดังนี้

– https://pathlab.co.th/
– https://pathlab.link/
– https://th.pathlab.link/

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้เราปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ เพื่อลดอัตราความผิดหวังในการเยี่ยมชม (Bounce Rate) สำหรับประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้เราจะสามารถปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของผู้เยี่ยมชม และเชื่อมปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับท่านสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้แบบตัวเลขดิจิตอล (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่านอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานลักษณะหรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

10. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย โดยเราจะให้บริกท่านดังนี้

 • ท่านสามารถยกเลิกให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด “กรุณาสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา” จากนั้นเราจะดำเนินการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดอีก โดยส่งเรื่องเข้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) dpoth@pathlab.com.my
 • ท่านสามารถขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ท่านสามารถติดต่อกับพาธแล็บ (ประเทศไทย) เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) dpoth@pathlab.com.my หรือโทร 02-619-2288

หากพบการรั่วไหลของข้อมูล ทางพาธแล็บ (ประเทศไทย) จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เรายังควบคุมได้และไม่เคยเกิดขึ้นกับเรา เราจะรักษามาตรฐานการให้บริการพร้อมก้บการป้องกันและสร้างความมั่นใจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางการติดต่อที่แนบมานี้

12. การปฏิเสธการให้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เรานั้นควรเป็นไปโดยสมัครใจโดยสมบูรณ์ และท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ภาระผูกพันหรืออยู่ภายใต้การบังคับข่มขู่ให้ต้องยอมมอบข้อมูลนี้ เพียงอาจจะมีผลบางประการต่อกระบวนการให้บริการที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าว:

 • เราจะไม่สามารนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจมีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดกับการดูแลสุขภาพของท่านได้
 • เราไม่สามารถออกผลตรวจหรือให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาในการบริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้กับท่าน เนื่องจากเราจำเป็นต้องมีการระบุและยืนยันตัวตนผู้รับบริการ เพราะเป็นส่วนสำคัญต่อการประเมินข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน รวมถึงการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เป็นการผิดต่อหลักกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล แนวทางหรือหลักจรรยาบรรณที่บังคับใช้กับเราที่ได้จดทะเบียนการทำธุรกิจไว้ เช่น การปกปิดข้อมูลของลูกค้าในกรณีเกิดเหตุร้ายแรง 

13. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่ https://pathlab.co.th/pdpa-policy/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

14. ช่องทางติดต่อ

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่อยู่นี้

แผนกฐานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
408/151 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 36 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-618-2299
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) dpoth@pathlab.com.my

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่

 • ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
 • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของท่าน

อ้างอิงจาก: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 29 ก วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

Close Menu