Skip to main content

ประเมินอนาคตสุขภาพคุณ
จากความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC)

เรื่องน่ารู้:

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count หรือ CBC) คือ ความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ฮีโมโกลบิน ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ไปจนถึงภาพรวมของระบบการไหลเวียนโลหิต
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นศาสตร์ในการคาดการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของคุณโดยรวม หากคุณเป็นผู้ที่ต้องการวางแผนในการใช้ชีวิต และต้องการมีสุขภาพดีไปจนถึงวัยเกษียณ คุณจำเป็นต้องรู้ในข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของคุณอย่างเช่นการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC)

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และอาจรวมถึงการตรวจค่าฮอร์โมนหรือสารที่ถูกสร้างจากร่างกายและสารอื่นๆ ในเลือดของคุณร่วมด้วยในบางกรณี โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจนั้นสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพของคุณโดยรวมและความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด เพื่อที่จะได้รายงานผลอย่างถูกต้อง คุณจะได้รู้ทันท่วงทีที่ป้องกันหรือฟื้นฟูโรคความเสื่อมภายในร่างกาย (Degenerative Disease) ระยะแรกๆ ที่กำลังจะพัฒนาไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคภูมิแพ้ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่างๆ เป็นต้น ที่ท้ายสุดแล้วก็จะก่อให้โรคร้ายแรงต่อคุณตามมา โดยทั่วไปการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จะมีรายละเอียดการตรวจดังต่อไปนี้

 • เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell: TRBC) มีความสำคัญเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการนำพาออกซิเจน และยิ่งเซลล์เม็ดเลือดมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ก็จะสามารถบรรจุออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเหมาะสม ที่จะสามารถป้องกันการเป็นโรคโลหิตจางและความเหนื่อยล้าง่าย
 • เซลล์เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell: TWBC) มีความสำคัญเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย จำนวนเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นจึงอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ ระดับที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงภูมิคุ้มกันที่ลดลง
 • การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว (Differential WBC) เพื่อประเมินสภาวะการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือมีอาการแพ้ อาการแพ้ ติดเชื้อพยาธิหรือปรสิต
 • เกล็ดเลือด (Platelet) มีความสำคัญเพื่อประเมินการป้องกันไม่ให้ร่างกายมีเลือดออกและช้ำง่าย
 • ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin: Hgb) มีความสำคัญเพื่อประเมินประสิทธิภาพการจับและนำพาออกซิเจน เนื่องจากฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบร่วมกับเซลเม็ดเลือดแดงในจับออกซิเจนและนำพาไปหล่อเลี้ยงยังเซลล์และอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
 • ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit: Hct) / Packed Cell Volume (PCV) หรือ Erythrocyte Volume Fraction (EVF) มีความสำคัญเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการวัดจำนวนเม็ดเลือดแดงที่มีอยู่ในตัวอย่างเลือด หรือปริมาณความเข้มข้นหรือหนาแน่นของปริมาตรเม็ดเลือดแดงที่มีอยู่ในน้ำเลือดขณะนั้น เมื่อระดับเม็ดเลือดแดงต่ำ (โรคโลหิตจาง) พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบหรือไขกระดูกทำงานผิดปกติก็ได้ ภาวะขาดน้ำในร่างกาย หรือโรคเลือดข้นจากการขาดออกซิเจนเรื้อรัง
 • ตรวจวัดขนาดเม็ดเลือดแดง (Mean Corpuscular Volume: MCV) มีความสำคัญบ่งชี้ถึงปริมาตรหรือขนาดของเม็ดเลือดแดง สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมีปริมาตรลดลง ได้แก่ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคโลหิตจางธัลลัสซีเมีย และภาวะเม็ดเลือดแดงมีปริมาตรสูงขึ้นที่เกิดจาก ภาวะขาดวิตามินบี 12 หรือโฟเลท
 • ตรวจความซีดจางเม็ดเลือดแดง (Mean Corpuscular Hemoglobin: MCH) มีความสำคัญบ่งชี้ถึงปริมาณของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาตรของเม็ดเลือดแดง ทำให้ค่าที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมีสาเหตุที่สัมพันธ์กัน
 • ตรวจความซีดจางเม็ดเลือดแดง (Mean Cell Hemoglobin Concentration: MCHC) มีความสำคัญบ่งชี้ถึงความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์ ค่าที่ต่ำลงสัมพันธ์กับระดับฮีโมโกลบินและขนาดของเม็ดเลือดแดงที่ต่ำลง จึงมีสาเหตุงสัมพันธ์กัน ส่วนค่าที่สูงขึ้นพบได้เมื่อปริมาตรของเม็ดเลือดแดง เช่น ภาวะที่เม็ดเลือดแดงเสียรูปโดนัทกลายเป็นลักษณะกลมแทน เช่น ภาวะโลหิตาจางจากภูมิต้านทานตนเอง

ความผิดปกติที่มักจะพบเจอในการตรวจ

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ที่แสดงช่วงปกติของตัวเลขและอัตราส่วนเซลล์เม็ดเลือดแต่ละชนิด โดยเมื่อได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าปกติอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติบางอย่าง เช่น 

 • เม็ดเลือดแดง (TRBC)

ค่าปกติ TRBC = 4.5-6.0 x 10*6 cell/mm3
ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้ความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง หรือเลือดมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ การสูญเสียเลือดหรือโรคเรื้อรังบางอย่าง
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้ความเสี่ยงโรคไต, ภาวะเลือดข้น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะหัวใจวาย

 • ฮีโมโกลบิน (Hgb) 

ค่าปกติ
     ○ เด็ก (6-12 ปี)
     Hgb ≈ 11.5-15.5 g/dL
     ○ หญิง (12-18 ปี)
     Hgb ≈ 12.0-16.0 g/dL
     ○ หญิง (มากกว่า 18 ปี)
     Hgb ≈ 12.1-15.1 g/dL
     ○ ชาย (12-18 ปี)
     Hgb ≈ 13.0-16.0 g/dL
     ○ ชาย (มากกว่า 18 ปี)
     Hgb ≈ 13.6-17.7 g/dL

ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้สภาวะโรคโลหิตจาง
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้สภาวะโรคเม็ดเลือดแดงคับคั่งมากเกินไปหรือภาวะเลือดข้น ชี้ถึงการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมประจำวันที่หักโหมมากเกินไป และอาจเกิดจากการที่ผู้รับการตรวจพักอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหรือสถานที่ที่มีออกซิเจนในอากาศเบาบาง หรือสภาวะมลพิษทางอากาศ

 • เม็ดเลือดขาว (TWBC)

ค่าปกติ TWBC = 4-11 x 10*3 cell/mm3
ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้ความเสี่ยงภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ ที่จะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อโรค ไวรัส ที่จะมีแนวโน้มอาการอ่อนเพลีย การอักเสบ หรือเจ็บป่วยได้ง่าย, โรคไขกระดูกเสื่อม หรือได้รับเคมีบำบัดหรือการฉายแสง
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้การติดเชื้อแบคทีเรีย เกิดการอักเสบ หรือภาวะความผิดปกติของไขกระดูก

 • การนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว (Differential WBC)

ค่าปกติ ≈
     ○ Neutrophil  50-70%
     ○ Lymphocyte  20-40%
     ○ Monocyte  0-7%
     ○ Basophil  0-1%
     ○ Eosinophil  0-5%

สูงกว่าปกติ

○ Neutrophil และ Monocyte ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย จะพบค่าสูงเมื่อร่างกายมีการติดเชื้อแบคทีเรีย

○ Lymphocyte ทำหน้าที่กำจัดเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิด พบค่าสูงเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิด

○ Eosinophil ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำลาย Histamine หรือทำลายเนื้อเยื่อ พบค่าสูงเมื่อร่างกายมีอาการแพ้ ติดเชื้อพยาธิหรือปรสิต

 • เกล็ดเลือด (Platelet)

ค่าปกติ Platelet ≈ 150,000-440,000 cell/mm3
ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้ว่าอาจเป็นผลมาจากการใช้ยาบางชนิด การติดเชื้อไวรัส ความผิดปกติของไขกระดูกหรือโรคแพ้ภูมิตนเอง
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้ภาวะความผิดปกติของไขกระดูก หรือภาวะอักเสบภายในร่างกาย

 • ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct)

ค่าปกติ
     ○ เด็ก (6-12 ปี)
     Hct ≈ 35-45%
     ○ หญิง (12-18 ปี)
     Hct ≈ 36-46%
     ○ หญิง (มากกว่า 18 ปี)
     Hct ≈ 36-44%
     ○ ชาย (12-18 ปี)
     Hct ≈ 37-49%
     ○ ชาย (มากกว่า 18 ปี)
     Hct ≈ 41-50%

ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้ภาวะน้ำหนักตัวเกิน ภาวะโลหิตจาง การขาดสารอาหาร เช่น ธาตุเหล็ก วิตามินบี 6, 12 ภาวะน้ำในร่างกายมากเกินไป ปริมาตรของพลาสมาในเลือดเพิ่มขึ้นจากสภาวะการตั้งครรภ์ เกิดการเสียเลือดปริมาณมาก
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้ความเสี่ยงต่อภาวะเลือดข้น การทำงานผิดปกติของหัวใจ การขาดน้ำหรือมีการขับถ่ายของปัสสาวะอย่างผิดปกติ มีเซลล์เม็ดเลือดแดงมากเกินไป ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ

 • ตรวจวัดขนาดเม็ดเลือดแดง (MCV)

ค่าปกติ
     ○ หญิง (12-18 ปี)
     MCV ≈ 78-102 fL
     ○ หญิง (มากกว่า 18 ปี)
     MCV ≈ 78-98 fL
     ○ ชาย (12-18 ปี)
     MCV ≈ 78-102 fL
     ○ ชาย (12-18 ปี)
     Hct ≈ 37-49%
     ○ ชาย (มากกว่า 18 ปี)
    MCV ≈ 78-98 fL

ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้สภาวะการเกิดโรคโลหิตจาง โรคไตวายเรื้อรัง การได้รับสารพิษจากตะกั่ว
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้ปริมาตรเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่อย่างผิดปกติ สภาวะการขาดวิตามินบี 12 (Vitamin B12) สภาวะการขาดกรดฟอลิก สถาวะการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเกิดโรคตับ โรคไขกระดูกเสื่อม สภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ

 • ตรวจความซีดจางเม็ดเลือดแดง (MCH)

ค่าปกติ MCH 27.5-33.5 pg/cell
ต่ำกว่าปกติ – บ่งชี้ร่างกายเกิดกระบวนการสร้างเฮโมโกลบินที่ผิดปกติ กำลังเกิดโรคโลหิตจาง
สูงกว่าปกติ – บ่งชี้ปริมาตรเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่อย่างผิดปกติ

การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ช่วยสุขภาพคุณอย่างไร

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลสุขภาพของคุณเบื้องต้น และใช้ในการคัดกรองโรค เช่น

☑  การตรวจก่อนอย่างทันท่วงที คุณจะได้รู้สถานการณ์สุขภาพของคุณที่จะสามารถป้องกันหรือฟื้นฟูโรคความเสื่อมภายในร่างกาย (Degenerative Disease) ในระยะแรกๆ ที่กำลังจะพัฒนาไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคภูมิแพ้ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่างๆ เป็นต้น ที่ท้ายสุดแล้วโรค NCDs เหล่านี้ก็จะก่อให้โรคร้ายแรงต่อคุณตามมา

☑  ติดตามสภาวะของโรคทางพันธุกรรม หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

☑  หากคุณมีอาการอ่อนเพลีย ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยง่ายเป็นประจำ

☑  ปัญหาจากเลือด เช่น การแข็งตัวของเลือด เลือดออกเป็นรอยช้ำจ้ำเลือดโดยไม่ทราบสาเหตุ การขับถ่ายเป็นเลือ

☑  ป้องกันการได้รับสารอาหารไม่ตามหลักโภชนาการ หรือภาวะการขาดสารอาหาร

☑  ประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารพิษที่อยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันจากการทำงาน อาหารน้ำดื่ม หรือพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อสภาวะมลพิษ

☑  ติดตามผลการรักษา ทำให้เข้าใจได้ว่าการรักษาที่ใช่นั้นถูกต้องและเหมาะสมสภาพร่างกายของคุณ

☑  ตรวจประเมินร่างกายก่อนการผ่าตัด เพื่อป้องกันปริมาณของเลือดที่อาจต่ำเกินไปจนมีผลข้างเคียงต่อการเสียเลือดในขณะผ่าตัดได้

สรุป

การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเป็นการตรวจประเมินสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น เพื่อให้คุณได้รู้สถานการณ์หรืออัพเดตข้อมูลสุขภาพของคุณ เพื่อให้ทันต่อความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณในแบบที่จะสามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า เพื่อจะได้สามารถวางแผนการป้องกันและปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสุขภาพของคุณหรือในแต่ละบุคคลได้อย่างดี หรือหากตรวจพบโรคจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็จะสามารถทำการติดตามและรักษาต่อไปได้อย่างทันท่วงที 

ที่สุดแห่งความโชคดีในชีวิต คือ การที่คุณมี “สุขภาพดีทุกช่วงวัย” ที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุข เพราะสุขภาพคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในโลก และความโชคดีแห่งสุขภาพนี้จะดีกว่าไหม ? หากคุณสามารถกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองด้วยการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมเฉพาะคุณอย่างไม่ต้องฝืน เราขอแนะนำคุณ “ตรวจสุขภาพพื้นฐาน” ที่พาธแล็บ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ที่รู้ใจสุขภาพของคุณ เพื่อประเมินสุขภาพคุณที่คุณไม่ควรอาจมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ชีวิต พฤติกรรมการกิน สภาพแวดล้อม และโรคแฝงในร่างกายคุณที่คุณอาจไม่เคยรู้ ให้เราช่วยประเมินสุขภาพคุณพร้อมมอบคำแนะนำการสร้างสมดุลและการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณโดยเฉพาะ 

ตรวจสุขภาพพื้นฐาน

“เริ่มสร้างสุขภาพดีตามช่วงวัย”

✔  เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือวางแผนในการป้องกันดูแลสุขภาพตนเองและคนที่คุณรัก

✔  เพื่อลดเสี่ยงหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก

✔  การตรวจเลือดช่วยเตือนคุณได้

ปรึกษาเราก่อนได้
>> ◕ กดคลิก <<

ข้อมูลโดย :

ทนพ. ชาญเวช ตันติกัลยาภรณ์

นักเทคนิคการแพทย์

พาธแล็บ ศูนย์ตรวจสุขภาพ สาขาแจ้งวัฒนะ

Pathlab Healthcare Center: Chaengwattana Center
Tel. [ กดโทร ]  02 573-3490-1

พาธแล็บยินดีให้คำแนะนำ และปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ หรือหากสนใจบริการตรวจสุขภาพกับเราสามารถติดต่อได้ที่:


ศูนย์บริการพาธแล็บ  [ กดโทร ]  02 619-2299 หรือ 02 619-2288


Facebook Inbox  [ กดคลิก ]  th.pathlab.link/inbox


LINE Official  [ กดคลิก ]  th.pathlab.link/LINE

Website  [ กดคลิก ]  www.pathlab.co.th


Location สาขาใกล้ๆ คุณ  [ กดคลิก ]  th.pathlab.link/google-maps

อ้างอิงจาก:

Leave a Reply

Close Menu